Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Statut

§ 1. 

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku, zwany dalej "Domem", jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. 

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

§ 3.

 1. Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu.
 2. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 4. 

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku
 3. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
 4. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.
 5. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 5. 

Strukturę organyjną Domu i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta Miasta Białegostoku.izac

§ 6. 

Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

§ 7. 

 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków.

§ 8. 

Mienie Domu jest mieniem Miasta Białystok.

§ 9. 

 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 2. Nadzór nad jakością działalności, jakością świadczonych usług przez Dom zgodnie z obowiązującymi standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 10. 

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 11. 

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 12. 

Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku.

 

Powrót na początek strony