Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Struktura organizacyjna

Kierownictwo i struktura organizacyjna:

Domem kieruje: Dyrektor Karol Kossakowski tel. (85) 742-22-73

Zastępca dyrektora: Joanna Łabieniec tel. (85) 745-80-82 

Kierownicy komórek:

Dział Opiekuńczy: lekarz med. Anna Izabella Gutowska tel. (85) 745-80-75

Kierownik I Zespołu Opiekuńczego - Elwira Sadowska tel. (85) 745-80-70

Kierownik II Zespołu Opiekuńczego - Ewa Pużuk tel. (85) 745-80-83

Kierownik III Zespołu Opiekuńczego - Krzysztof Wiszowaty tel. (85) 745-80-73

Kierownik działu wspomagającego - Anna Wierzbicka  tel. (85) 745-80-82

Dział Finansowo – Księgowy: główna księgowa Eugenia Filimoniuk  tel.  (85) 742-15-94.

Administrator ds. pracowniczych - Barbara Mikołajuk tel. (85) 745-80-73

Dział Gospodarczy: Krzysztof Kisło tel. (85) 745-80-84

Koordynator ds. dostępności - Krzysztof Kisło tel. (85) 745-80-84, e-mail: krzysztof@dps.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony